Nieuwbouw Reggesteyn

Rijssen

Een nieuw schoolgebouw en 3 vriendelijke woonwijkjes met in totaal 70 woningen.

De uitdaging

De eerste uitdaging betrof het bedenken van een creatieve integrale aanpak waarbij door middel van publiek-private samenwerking realisatie van een nieuwe school van ca. 12.000 m2 bvo mogelijk werd gemaakt in combinatie met herontwikkeling vrijkomende locaties. Een tweede uitdaging betrof het ontwikkelen van een fraai, eigentijds, functioneel schoolgebouw binnen de taakstellende budgetten die daarvoor staan. Een derde uitdaging betrof het realiseren van zowel stedenbouwkundige als architectonische fraaie woonwijkjes op de vrijkomende locaties.

Resultaat

C.S.G. Reggesteyn streefde al enkele jaren naar nieuwbouw op een uni-locatie in plaats van 4 dislocaties. Aangezien er vanuit de overheid middels de reguliere financieringsstromen geen mogelijkheden bestonden voor nieuwbouw nam het bestuur van Reggesteyn contact op met Credo met de vraag welke mogelijkheden wij zagen. Credo heeft vervolgens een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheden van nieuwbouw in combinatie met herontwikkeling van de vrijkomende locaties. In kort tijdsbestek is vervolgens door ons een ontwikkelingsstrategie opgezet waarbij de nieuwe school op korte termijn kon worden gerealiseerd, de financiering ervan voor een groot deel door de private partij geschiedde en waarbij de vrijkomende locaties na vertrek van de school door ons zijn herontwikkeld.

De integrale gebiedsontwikkeling (maken stedenbouwkundig plan, 4 bestemmingsplanprocedures die allemaal tegelijkertijd in procedure moesten worden gebracht, beeldkwaliteitplan, civieltechnische voorbereidingen) als de opstalontwikkeling (ontwikkeling nieuwe school, woningbouw vrijkomende locaties).

Foto's

Nieuwbouw Reggesteyn

Kaart

Maps